ආලෝකයේ සැමරුම දීපාවලි
November 2018

අද වනවිට ලොව පුරාම උත්සවශ්‍රීයෙන්යු තුව සමරන අතීත කතාවක් හා සබැඳුණු, සතුට සහ ප්‍රීතිය කැටිවුණු වර්ණවත් සහ ආලෝකමත් ආගමික සැමරුමක තතු.