නව අස්වැන්නේ ප්‍රීතිය සමරන තෛපොංගල්
January 2019

අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු නව අස්වැන්නේ ප්‍රථම කොටස සූර්ය රාජයාට පුදකර කෘතගුණ දැක්වීමේ මංගල්‍යයක තතු විත්ති.