සීත කඳු වළල්ලකින් වටවුණු සීතා අම්මන් කෝවිල
February 2019

මනස්කාන්ත නුවරඑළිය නගරයට යාබද සුන්දර සීතාඑළියේ පිහිටි සීතා අම්මන් කෝවිලේ වීරත්වයෙන් සපිරි ශ්‍රේෂ්ඨ අතීතයක තතූ විත්ති.